Mediterranean Salmon

 • PREP TIME: 10 minutes
 • COOK TIME: 18 minutes
Mediterranean Salmon

Pastrami Chicken

 • PREP TIME: 10 minutes
 • COOK TIME: 1 hour
Pastrami Chicken

Shabbos Eggplant

 • PREP TIME: 5 minutes
 • COOK TIME: 2 hours
Shabbos Eggplant

White Lox Omelet

 • PREP TIME: 5 minutes
 • COOK TIME: 8 minutes
White Lox Omelet

Yogurt Dip

 • PREP TIME: 10 minutes
 • COOK TIME: N/A
Yogurt Dip

Lemon Dill Salmon

 • PREP TIME: 2 minutes
 • COOK TIME: 18 minutes
Lemon Dill Salmon

Mediterranean Chicken

 • PREP TIME: 10 minutes
 • COOK TIME: 6 minutes
Mediterranean Chicken

Chicken Shish Kabobs

 • PREP TIME: 15 minutes
 • COOK TIME: 12 minutes
Chicken Shish Kabobs

Chicken Soup

 • PREP TIME: 15 minutes
 • COOK TIME: 2 1/ hours
Chicken Soup

Classic Burger

 • PREP TIME: 10 minutes
 • COOK TIME: 30 minutes
Classic Burger

Easy Coleslaw

 • PREP TIME: 5 minutes
 • COOK TIME: N/A
Easy Coleslaw

Easy Muffin

 • PREP TIME: 2 minutes
 • COOK TIME: 4 minutes
Easy Muffin